wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie „Ponowny Start II” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

O projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie „Ponowny Start II” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Wartość Projektu: 1 856 629,09 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 578 134,72 zł

 

Cel główny projektu:

Zwiększenie, w okresie 01.08.2018–31.10.2019, poziomu aktywności zaw. 72 osób bezrobotnych i/lub poszukujących pracy bez pracy w wieku pow.29 r.ż., znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego, poprzez objęcie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej, umożliwiającym uczestnikom projektu:

1) ustalenie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego;

2) nabycie/podniesienie/zmianę kompetencji/kwalifikacji zawodowych;

3) nabycie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy;

4) nabycie/aktualizacje praktycznego doświadczenia zawodowego i umiejętności funkcjonowania w naturalnym środowisku pracy - co w efekcie umożliwi osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej ogółem min. 44% Uczestników Projektu, po opuszczeniu programu.

 

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 – 31.10.2019

 

Kto może być uczestnikiem projektu?

Uczestnikiem może być osoba bezrobotna lub poszukująca pracy pozostająca bez zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkująca na obszarze województwa podkarpackiego (według Kodeksu Cywilnego) i należąca co najmniej do jednej z następujących grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • kobiety;
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych;
 • osoby od 50 roku życia;
 • osoby z niepełnosprawnościami.

 

Co oferujemy w ramach projektu?

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe;
 • Mentoring;
 • Szkolenia zawodowe;
 • Staż zawodowy;
 • Wsparcie pośrednika pracy.

 

Co zapewniamy Uczestnikom?

 • Zwrot kosztów dojazdu;
 • Pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną;
 • Sale dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
 • Materiały biurowe i szkoleniowe;
 • Wyżywienie i serwis kawowy;
 • Ubezpieczenie NNW .

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !